Чогаадыг мөөрейинге

“Тыва дыл” хүнүн уткуштур бадылаттынган планны боттандырары-биле школачылар аразынга республика чергелиг “Төрээн дылым” деп темага чогаадыг мөөрейи болуп эртер.

Мөөрей үш чадага эртер:

– бирги чада – школа иштинге (02.10. – 10.10.2018);

– ийиги чада   – кожуун чергелиг  (11.10. – 17.10.2018);

– үшкү чада – республика чергелиг (19.10. – 24.10.2018).

Мөөрейниң сорулгазы: төрээн дылынга ынак, сонуургалдыг, хумагалыг база ооң төөгүлүг, культурлуг ужур-утказын билип база  дылдың сайзырап хөгжүүрүнге үлүүн  киириштирип чораан Тыва Республиканың алдарлыг кижилерин сактып тураскаап өзеринге уругларны  кижизидери.

Чогаадыглар мөөрейи “Мээң төрээн дылым” деп темага эртер. Мөөрейге тыва дылда бижээн ажылдарны хүлээп алыр.

Чогаадыгның бижиир жанрын  өөреникчи шилип алыр.

Мөөрейге келген ажылдарны хынаарының негелделери (капсырылга 3, дүрүмнүң методиктиг удуртулгазында киирген).

Мөөрейге 3-тен 11-ги класстарга чедир өөреникчилер киржип болур эргелиг. Сан талазы-биле кызыгаарлаашкын чок. Школа чадазының  аайы-биле тиилекчи болган өөреникчилер кожуун чергелиг мөөрейге киржир эргени алыр.

Положение конкурса