Бүгү делегейниң төрээн дыл Хүнү-биле!

Эзим-арга уярай бээр янзы-бүрү
Элдеп, солун куштар чаржып, ырлашкан дег,
Делегейниң улуг, биче чоннарының
Демниг, хөглүг ырылары чаңгыланзын!

Родной язык – богатое наследство,
Пришедшее из глубины веков.
Ты отражаешь мысли человека,
Ты помогаешь выразить любовь.

ЧАРЛАЛ

Февраль 20-де, 9 дугаар школа-гимназияга “Төрээн дыл – чоннуң сагыш-сеткили/Родной язык душа народа” деп Бүгү делегейниң төрээн дыл Хүнунге тураскааткан байырлал болур. Байырлалга “Үш үне” диктантының тиилекчилерин диплом-биле шаңнаар:

С.Д. Санчыны, МБӨЧ дугаары 9 школа;
Ш. Чалзырайны, МАӨЧ дугаары 15 лицей;
Инга Андреевна Донгакты, МАӨЧ дугаары 4 школа;
Алимжан Игорьевич Тюлюштү, МАӨЧ дугаары 15 лицей;
Санчай Мергенович Калданны, МАӨЧ дугаары 15 лицей;
Айда-Сай Байырны, МАӨЧ дугаары 15 лицей;
Додоо Ай-Чурекович, Ховалыгны, студент;
Аэлита Яковлевна Салчакты, ТывКУ, эртем ажылдакчызы;
Оюмаа Сааяны, башкы;
Эртине Владимирович Монгушту, артист;
Анита Товуевна Допчутту, МБӨЧ дугаары 3 школа, башкы;
Алимаа М. Кан-оолду, МБӨЧ дугаары 2 школа;
Бадарчы Г.И., Социал-камгаладылга фондузу;
Саая Ш.В., “Өг-бүле болгаш уруглар камгалалының деткимче” төвү;
Хомушку Ш.К., Барыын-Хемчик кожуун;
Лариса Бадыевна Ооржакты, башкы, МБӨЧ дугаары 4 школа;
Азианна Сергеевна Ооржакты, башкы;
Наталья Чоодуевна Дамбаны, ТывКУ, эртем ажылдакчызы;
Алдынай Очурбаловна Ондарны, дарганың оралакчызы;
Кула А.М., К.Чуковский аттыг библиотека;
Монгуш Ф.Д., Кызыл кожуун;
Достун Ч.С., Пии-Хем кожуун Аржаан дугаары 1 школазы.

Национал школа хөгжүдер институт.