ӨФКС ХАМААРЫШКАН ОРУС-ТЫВА ТЕРМИННЕРНИҢ ЧИЖЕК СЛОВАРЫ

ӨФКС ХАМААРЫШКАН ОРУС-ТЫВА ТЕРМИННЕРНИҢ

ЧИЖЕК  СЛОВАРЫ

 А

Абстрактный – туугай.

Адекватная оценка – шын демдек, медерелдиг үнелел.

Алгоритм – чорудуу, чорудулгазы; чогуур түңнелдер чедип алырының аргаларын, кылдыныгларын дес-дараалаштыр мөөңнээри; бердинген онаалганы кылырынга ажыглаар дүрүмнениң чаңгыс аайлашкаан кылыры.

Аудирование – дыңнап хүлээп алыры.

Б

Базис – таваа, үндезини, дөзү, кол өзээ.

Базис содержания дошкольного образования – школа назыны четпээн уруглар өөредилгезиниң үндезин ужур-утказы.

В

Волевой- тура-соруктуг, быжыг соруктуг, чаңныг.

Воображение – даап бодаашкын, бодал, хөөктүрүп боданыры. (угаан-сагышка кирип, каракка көстүп кээр кылдыр  чогаадып боданыры).

Влияние – салдарлыы, дээштии.

Г

Говорение – чугаалаары.

Д

Действие – кылдыныг, хөделиишкин, ажыл-чорудулга.

Деятельность – ажыл-чорудулга.

Диагностика – тодаргайлап хынаары, хыналда чорудары.

Догадливый – тывынгыр, даап бодап кааптары.

Дошкольное образование –школа назыны четпээн уруглар өөредилгези.

 

З

Задача – 1.сорулганы чедип алыр (боттандырар) ажылдар. 2.мат. бодалга.

Занимательный – сонуурганчыг, биликсенчиг.

И

Идентичность – дөмейлешкээ.

Индивидуальный – бот-тускайлаң, онзагай, өскелерге дөмейлешпес.

Интегративный – долузу-биле хаара тудар.

Интеграрированный урок – демнежиглиг кичээл.

Интеллектуальный – угаан-бодалдың бедик деңнелдии, угаап боданырының талазы-биле бедик деңнел.

Интерпретация – тайылбыр, тодарадыг.

Испытание – шылгалда.

К

Компетенция – кандыг-бир айтырыгга хамаарыштыр эки билиглер. Компонент – боттуг чүүл.

Компонентный – эки билир, бүрүн эргелиг, ханы билиглиг.

Компетентность – айтырыгны эки билири.

Коммуникация – харылзаа.

Коммуникативный – чугаакыр.

Коммуникативные действия – харылзажыры, чугаалажыры. Коммуникативные универсальные учебные действия – харылзаа тудуп,  чугаалажырының бүгү талалыг ажыл-чорудулгазы.

Коммуникативные результаты – харылзажып билириниң түңнелдери.

Компонент –  кезээ.

Конкретный – тодаргай, ылап шын.

Корректный – чөптүг, тааржылгалыг.

Коррекция – эдип чазаары.

Критерий –үнелел бээринге негелде (хемчээл, байдал).

Л

Личностные универсальные учебные действия – өөредилгениң бот-тускайлаң  бүгү талалыг ажыл-чорудулгазы.

Личностные результаты – бот-тускайлаң (амы-хуунуң) түңнелдери.

Любознательный – сонуургак.

М

Метапредметные результаты –  эртемни шиңгээткениниң бүгү талалыг ажыл-чорудулганың түңнелдери (бодунга сорулганы салыры, ажылды планнаары, күүседири, түңнелди баш бурунгаар даап бодаары, эдилгелиг ажылдаары, бот-үнелелди кылыры, ниити түңнээри).

Метапредметные учебные универсальные действия – өөредилгени өске эртемнер-биле холбаштыр шиңгээдириниң бүгү талалыг ажыл-чорудулгазы. Модель – үлегер, майык.

Мораль- мөзү, сургаал (сагыш-сеткилдиң делегейи).

Мотивировать – шынзыдар, бадыткаар, тайылбырлаар, билдингир болдурар.

Мотивировать свои действия – бодунуң ажыл-чорудулгазын шынзыдар.

Мотивация – сонуургалды оттурары.

Мотивационная деятельность – сонуургалды оттурар ажыл-чорудулга.

Н

Настойчивый, напористый –  шудургуу.

Нерациональный – чедимче чок, ужур-утка чок.

Нестандартный – тускай, дөмейлешпес, аңгы, бот – тускайлаң.

О

Объект – чүүл, хайгааралдың (шинчилелдиң) кандыг-бир чүүлү.

Обосновывать –бадыткаар, шынзыдар.

Обучение – өөредири.

Образование – өөредилге, билиг.

Образованный –билиглиг.

Ожидаемые результаты – манап турар түңнелдер.

Организационный момент урока – кичээлдиң организастыг кезээ (кичээлдиң кичээнгей мөөңнээр кезээ).

Ориентир –угланыышкын.

Основополагающий – үндезинниг, эргежок чугула, кол.

Опыт –дуржулга, мергежил.

Основное общее образование – кол (ниити) өөредилге.

Основная образовательная программа – кол (ниити) өөредилге программазы.

Отражать – көргүзер, чырыдар.

П

Паради́гма (гр.сөс “чижек, хевир” – кайы-бир үеде эртемде чаа угланыышкыннарга (үзел-бодалдарга), хевирлерге хамаарышкан чидиг айтырыглар болгаш оларны шиитпирлээр арга-мергежилдер, бодал, көрүш база билиглер системазы.

Планирование – планнап алыры, дес-дараалаштыр тургузуп алыры.

Подход – 1. Кижилер-биле чугаалажыр арга; 2.чоокшулаары (кылдыныг).

Познание – 1. билип алыры; 2.билип алыышкын.

Познавательные учебные универсальные действия – бодун долгандыр делегейни угаап, шиңгээдириниң бүгү-талалыг ажыл-чорудулгазы.

Познавательный процесс – билип алыры, билип алыышкынның чуруму, чадазы, оруу, шимчээшкини.

Познавательный – билип алыры.

Полномочие – эрге (бүрүн).

Понятие, общее понятие – билиг, ниити билиг.

Предметные универсальные действия – эртемни бүгү талалыг шиңгээдир ажыл-чорудулга.

Предмет – чүве, эт-херексел, объект.

Предметные универсальные действия – эртемни бүгү талалыг шиңгээдир ажыл-чорудулга.

Предпосылки – үндезин.

Преобразование – чаартылга, өскертилге.

Принцип –үзел-бодал.

Проблема – берге айтырыг (шиитпирлээр айтырыг).

Последовательное действие – дараалашкак ажыл-чорудулга.

Поступок – чорук, херек.

Проба – шенелде.

Проблема –берге айтырыг (шиитпирлээр айтырыг).

Прогнозирование – баш бурунгаар даап бодаары.

Процесс – чорудулга.

Р

Развитой – сайзыраңгай.

Реальный – боттуг.

Реализация –боттандырары, күүседири.

Регулятивный  – байдалга дүүштүр таарыштырып башкарары.

Регулятивные универсальные действия – таарыштырып башкарар бүгү талалыг ажыл-чорудулга.

Репродуктивный – шиңгээткен билиин бадыткап шынзыдары.

Речевое развитие – чугаа сайзырадыры.

Рефлексия – бот-үнелел, бот үнелелин сайгарары.

Рефлексивный –  эдилге-чазалгалыг бот-үнелел.

С

Саморазвитие – бот-сайзырадылга.

Самосовершенствование – бот-депшилге, бот-депшидери (бодун депшилгелиг болдурары).

Система – чурум, аай.

Системно-деятельностный подход – өөредилгениң ажыл-чорудулгазын доктаамал чорудар арга.

Скрининговые – бөлүктээн, чаңгыс аайлаан, системажыткан, бөлүктей ажылдап каан.

Сообразительный – сагынгыр, тывынгыр.

Сотрудничество – кады ажылдажылга.

Социальный –ниитилел чергелиг.

Социализация – ниитилелдиң дүрүмнеринге чаңчыгары.

Социально-коммуникативное развитие – хөй-ниити  черлеринге болгаш кижилер аразынга шын алдынарын, харылзажып билирин сайзырадыры.

Способ – арга.

Способный – салымныг.

Схема – дөзевилел, кол оорга.

Т

Точка зрения – үзел бодал.

Трудолюбивый – ажыл-ишчи, кежээ.

Трудоемкость – хөй күштүң негеттинери.

У

Убеждение –бүзүредири, шынзыдары.

Убеждать – бүзүредир, шынзыдар.

Умение – салдынган сорулгаларга база Умение – билди, мергежил, билири.

Универсальные учебные действия (УУД) – өөредилгениң бүгү талалыг ажыл-чорудулгазы (ӨБТАЧ). ӨБТАЧ (өөредилгениң бүгү талалыг ажыл-чорудулгазы)эртем бүрүзүнге хамаарыштыр чаа чүүлдү медерелдиг шиңгээдириниң чугулазын,  өөредилгениң ажыл-чорудулгазының сорулгазын, ук сорулганы чедип алырының байдалдарын, ажыл-херекти  күүседириниң уг-шиин чөптүг тып, таарыштырып алырын өөредилгениң бүгү талалыг ажыл-чорудулгазын шиңгээдип алыры азы “өөрениринге өөренири .

байдалдарга дүүштүр даалганы, онаалганы шын кылып билири.

Универсальный – бүгү талалыг сайзыраңгай, делгем билиишкинниг.

Упорный – карак кызыл, чаныш-сыныш чок.

Учитывать – кичээнгейге алыл, барымдаалаар.

Ф

Фактор –  байдал, чылдагаан.

Физическое развитие – күш-дамырын сайзырадыры.

Формирование – хевирлээри, тургузары, кижизидери.

Функция – хүлээлге, ажыл-чорудулга.

ФГОС (Федеральный Государственный образовательный стандарт)  – ӨФКС (Өөредилгениң федералдыг күрүне стандарты).

Ц

Целесообразный – чогумчалыг, таарымчалыг, ажыктыг.

Целевые ориентиры – тускай сорулгалыг угланыышкыннар.

Ценность –үне, өртектиг.

Целенаправленность – тодаргай угланыышкын.

Э

Экзамен- шылгалда.

Эталон – эге хемчегниң үлегери.

Эрудированный – шыырак билиглиг, хөйнү билир.

Эффективный – чогумчалыг, бүдүрүмчелиг.

Эффективность – магадылал, сонуургал, ажык-дуза, үре-түңнел.