Кичээлдиң технологтуг картазы

Л.Х.Ооржак

Кичээлдиң технологтуг картазы, ооң ужур-утказы

Башкылаарының чаа арга-методтарын амыдыралга боттандырып эгелээнивистиң бир херечизи кичээлдиң технологтуг картазын ажыглап эгелээнивис болур. Утка-шынары делгем ажылдап кылдынган, уругларның билииниң шынарын бедидеринче, кичээлге оларның ажыл-чорудургазын тодарадырынче, идепкейжидеринче угланган кичээлдиң технологтуг картазын тургузуп ап ажылдаары кичээлдиң сорулгаларын күүседириниң байдалдарын тодаргайлаарындан аңгыда, ук кичээлдиң сайгарылгазын кылырынга кончуг ажыктыг.

Өөредилге адырынче «Кичээлдиң технологтуг картазы» деп термин ажыл-ажыйжы байдалдан шилчип келген, алыс-ла «технологтуг карта» дээрге кандыг-бир ажыл чорударда, ону канчаар кылырының эргежок чугула байдалдарын, дүрүмнерин киир бижээн стандарт документ бооп турар.

Кичээлдиң технологтуг картазын чогумчалыг тургузар дизе, дараазында айтырыгларга харыыны бээр апаар: “Кичээл үезинде өөреникчилер болгаш башкы кандыг ажылдарны чорудар ужурлугул? Кичээл үезинде башкының болгаш өөреникчиниң ажыл-чорудулгазы кандыг чурумнуг, кандыг байдалда эртер ужурлугул? Кичээлдиң кезектериниң логиктиг харылзаазының дес-дараалашкаан кандыг арга, метод, мергежилдери-биле  чедип алыр болза экил? Өөреникчилерге таарыштыр кылган онаалгалар, ажылдар оларның харык-шинээнге, билиинге дүүштүр кылдынган бе, онаалга бүрүзүн кылырынга кайы хире үе негеттинерил? Ажылдарны кылганының түңнели кандыг болур ужурлугул (болганыл)? Ажыл-чорудулганы кылырынга кандыг дериг-херексел база өөредилге, кижизидилге ужур-уткалыг немелде медээ (ажыл, сөзүглел…) херегил? Башкының болгаш өөреникчилерниң кылыр ужурлуг ажыл-чорудулгазы кичээлдиң сорулгаларынга, ажыглап турар технологиязынга, кичээлдиң хевиринге, арга-методтарынга дүгжүп турар бе? Катаптаашкын, хыналда, зачет…хевирлерин кажан, кандыг байдалдарда катап эрттирип болурул?”.

Даап бодап кылдынган технологтуг карта кичээлдиң чогумчалыг түңнелин магадылаан сценарий болур. Технологтуг картаны тургузары кичээлдиң хевиринден хамааржыр.

Технологтуг картага башкының болгаш өөреникчиниң ажыл-чорудулгазын тодаргай ажылдап алыры чугула, кичээлдиң кезек бүрүзүнге күүседир ужурлуг ажылдар өөреникчилерниң предметтиг, бот-тускайлаң, метапредметтиг түңнелдерни чедип алырынче угланган турар болганда, ажылды (онаалганы) кандыг сорулгалыг ажылдап кылганы картадан илереп кээр. Чижээ, башкы үлегер домак ажыглаан дижик, ук ажыл кичээлдиң кайы кезээнге турарыл, чүге ону албан-биле ол кезекке ажыглаанының чылдагааны, сорулгазы кандыг болганы тодараттынар. Кандыг-бир дидактиктиг онаалганы кичээлге анаа-ла ажыглавас болгай.

Кичээлдиң хевиринден, ону башкының каш чада, хевирге даап хуваап алганындан технологтуг картаны тургузары хамааржыр.

Дараазында бердинген чижектерде кичээлдерниң технологтуг картазын кылырының янзы-бүрү вариантыларын (интернет четкизинден хоолгалап алганы-биле) киирген. Башкы бүрүзү бодунга таарымчалыын ажыглаар азы бодунуу-биле эде тургузуп ап ажылдаар дээрзи билдингир.

Кичээлдиң технологтуг картазын тургузарынга янзы-бүрү хөй вариантыларны сүмелеп турар, ооң тургузуунга, ужур-утказынга, ажык-дузазынга хамаарыштыр чаңгыс аайлаашкын чок болганда, технологтуг карта тургузуп ажылдаары башкының чогаадыкчы ажылындан, методиктиг белеткелинден хамааржыр. Кичээлиниң технологтуг картазын кандыг хевирге кылып алырын башкы боду шилиир, чижек кичээл планнары-биле таныжып көрээлиңер.

Кичээлдиң технологтуг картазын тургузуп ажылдаарының [6,7] чижектери:

Дидактиктиг тургузуглуг кичээл чижек карталары

Чижек №1.

 1. Башкының Ф.А.А: ___________________________________________
 2. Класс: ___Ай, хүнү: ______Эртеми__________Расписание езугаар туружу: _______
 3. Кичээлдиң темазы:________________________________________________

__________________________________________________________________

4.Кичээлдиң өөренип турар ниити тема иштинде туружу болгаш ужур-утказы:______________________________

 1. Кичээлдиң сорулгазы:____________________________________________

_______________________________________________________________________

6.Сорулганы чедип алыр ажылдар:___________________________________

__________________________________________________________________

 

 

 

Кичээлдиң дидактиктиг тургузуу

 

Өөреникчи

ниң ажыл-чорудулгазы

 

Башкының ажыл-чорудулгазы

Өөредилгениң түңнелдерни чедип алырынче угланган

онаалгаларның хевирлери

Планнатынган түңнелдер
Предмет-

тиг

Өөредилгениң бүгү талалыг ажыл-чорудулгазының түңнелдери
Мөөңнээшкин кезээ.

Сорулгазы:

         
Онаалга хыналдазы Сорулгазы:.          
Чаа теманы өөредири. Сорулгазы:          
Өөренген чаа билиин катаптаарынга ажылдар. Сорулгазы:          
Билиг хынаарының ажылдары. Сорулгазы:          
 

Түңнел.

Бот-хуузунда, ниити түңнел кылыры. Сорулгазы:

         

Методиктиг угланыышкын тургузуглуг кичээл картазы

Чижек №2.

1.Башкының  Ф.А.А: ________________________________________________

 1. Класс: _____

Ай, хүнү: _________Эртеми____________Расписание езугаар туружу: ______

 1. Кичээлдиң темазы:________________________________________________
 2. Өөренип турар ниити тема иштинде кичээлдиң туружу болгаш ужур-утказы:___________________________________________________________________
 3. Кичээлдиң сорулгазы:_____________________________________________

__________________________________________________________________

6.Сорулганы чедип алыр ажылдар:___________________________________

_____________________________________________________________________________

 

 

 

 

Кичээлдиң дидактиктиг тургузуу

(үези)

Кичээлдиң методиктиг тургузуу Кичээлдиң дидактиктиг сорулгаларын күүсеткениниң барымдаалары
Өөредириниң методтары Ажыл-чорудулганың хевирлери Методиктиг аргалар болгаш оларның утказы Өөредилгениң

дериг-херексели

Өөредириниң ажылын чорударының арга- мергежилдери
Мөөңнээшкин кезээ.

Сорулгазы:

           
Билиг шиңгээдириниң сонуургалын оттурары. Сорулгазы:
Чаа теманы дыңнадыры. Сорулгазы:
Өөренген чүүлүн катаптаары. Сорулгазы:
Түңнел үндүрери. Сорулгазы:            
Бажыңга онаалга. Сорулгазы:            

 

Кичээлдиң технологтуг картазының янзы-бүрү хевирлери хөйү-биле ажылдап кылдынганын  башкылар билир. Бердинген темага, кичээлдиң хевиринге, ажыл-чорудулганың сорулгаларынга дүүштүр бодунуң кичээлиниң картазын тургузуп кылып ап ажылдап чоруур, ынчалза-даа мында чижек кичээлдер планын киирдивис.

Чижек №3.

Башкының ФАА: ____________________________________________
Эртеми:____________________________________________________
Класс: ____________________________________________________

Кичээлдиң хевири:__________________________________________

Тема  
Сорулгазы  
Кол сорулганы чорудар ажылдарның сорулгазы. Өөредиглиг:
Сайзырадыр:
Кижизидер:
 Өөренириниң бүгү талалыг ажыл-чорудулгазын уругларның боттандырары. Бот-тускайлаң ажыл-чорудулга:

Таарыштыр эдип алыр ажыл-чорудулга:

Харылзажырының ажыл-чорудулгазы:

Чаа билиг шиңгээдириниң ажыл-чорудулгазы:

Баш удур даап бодаан түңнелдер. Предметтиг:

–          шиңгээдириниң

–          күүседип билириниң

Бот-тускайлаң:
Метапредметтиг:

Таарыштырып ажылдаары:

Харылзаа тудуп билири:

Угаап шиңгээдири:

Кичээлге билип алыр кол билиглер.  
Эртемнер аразының харылзаалыы  
Кичээлдиң курлавыры:

–          кол,

–          немелде

 
Кичээлге ажылдаарының хевирлери. Н- ниити, БТ – бот-тускайлаң, Э – эжеш, Б – бөлүктеп
Ажыглаан технология  

 

Чижек №4.:

 

Тема:  
Класс:  
Сорулгазы:

Сорулганы чедип алырының ажыл-чорудулгазы:

өөредиглиг:

сайзырадыглыг:

кижизидилгелиг:

Кол билиишкиннер  
Кичээлге өөредиглиг курлавыр  
Кичээлдиң хевири  
Кичээлге ажыглаан технология  
Кичээлдиң дерилгези  
Эртемнер-биле харылзаалыы.  
Ажыглаан арга, методу.  

 

Кичээлдиң чорудуу (тургузуу), сорулгазы) +өреникчилерге онаалга Башкының ажыл-чорудулгазы Өөреникчиниң

ажыл-чорудулгазы

ӨБТАЧ түңнелдери (өөредилгениң бүгү талалыг ажыл-чорудулгазы)
         

 

Кичээлдиң кезектериниң үези, сорулгалары  

Башкының ажыл-чорудулгазы

 

Өөреникчиниң ажыл-чорудулгазы

  Чаа билигни өөредириниң аргалары Чаа билиг шиңгээдиринче  уругларны мөөңнээр ажыл-чорудулга

 

Билиг шиңгээткениниң ажыл-чорудулгазы (хынаарының арга, методтары) Чаа медээни (билигни) шиңгээдип, сактып, алырының аргалары Билиин

практиктиг ажылга сайгарып көөрүнге, түңнел кылырынга  ажыглаары

Кичээлге шиңгээткен билиин

шинчилел,

чогаадыкчы ажылдарга, проект тургузарынга ажыглаары

             

 

Чижек №5.

Кичээлдиң темазы: ___________________________

Өөреникчилерниң сорулгалары:

1.

2.

3.

Башкының сорулгалары:

өөредиглиг:

сайзырадыр:

кижизидер:

Кичээлдиң хевири (тип): Кичээлдиң аймаа (вид):
Кичээлге шиңгээдир билиг курлавыры:

–          кол …

–          немелде …

–          дүрүмнер,терминнер …

Чаа билиглер:______________________
Билиг хынаарының хевири

(бот-тускайлаң, ниити, шилилгелиг):

Билиг хынаарының ажылдары (капсырылгага):

Онаалга:

 

Чижек №6.

 1. Башкының Ф.А.А: ________________________________
 2. Класс: _____Ай, хүнү: ______Эртеми___________Расписание езугаар туружу: _______
 3. Кичээлдиң темазы:______________________________________________

4.Кичээлдиң өөренип турар тема иштинде туружу болгаш ужур-утказы:________________________________________________________

 1. Кичээлдиң сорулгазы:__________________________________________
 2. Уругларның кичээл үезинде ажылы (уругларның идепкейи, ажыл-биле хаара туттунарының аргалары): ____________________________________
 3. Өөредилгениң ажыл-чорудулгазын ниити азы тускай хамаарылгалыг, билииниң деңнелиниң аайы-биле тускай хамаарылгалыг ажылды чорудары (демдеглеп аар): ажыл чоруттунган ү ажыл чоруттунмаан.
 4. Уругларның бот-тускайлаң ажылы (демдеглеп аар): репродуктивтиг, продуктивтиг.
 5. Кичээлдиң сорулгаларын чедип алганының бадыткалы:_________________
Кичээлдиң кезээ Үези, мин Сорулгазы Өөредир медээниң (билигниң) ужур-утказы Ажылды чорударының  аргалары, мергежилдери Уругларны өөредириниң ажыл-чорудулгазының хевирлери (УӨАЧХ*) Башкының ажыл-чорудулгазы Өөреникчиниң ажыл-чорудулгазы
               

* УӨАЧХУругларны өөредириниң ажыл-чорудулгазының хевирлери (Н – ниити, Т – тускай, Э – эжеш, Б – бөлүктей).

Чижек № 7.

Эртеми, клазы  
Башкызы  
Кичээлдиң темазы

Тема ёзугаар кичээлдиң дугаары

 
Кичээлдиң сорулгазы  
Кичээлдиң сорулгазын чедип алырының байдалы өөредиглиг сайзырадылгалыг кижизидилгелиг
     
 МКТ (ИТК) ажыглалының чугулазы  
 Кичээлге ажыглаар МКТ хевирлери (бүгү талалыг, CD-ROM бижилгелиг ОЭР, Интернет четкизи)  
Аппарат болгаш программалыг хандырылга хереглели (локалдыг хандырылга, Интернетче үнери, мультимедийлиг компьютер, программалыг дериг-херексел)  
Интернет четкизинин өөредиглиг курлавыры  сайтыларның адрестери

Кичээлдиң организастыг тургузуу

Кичээл

кезээ

 

Сорулга, сорулганы  боттандырар ажылдар  

Үези[1]

Кичээлге ажыглаар МКТ хевирлери, ажыл-чорудулга Башкының ажыл-чорудулгазының хевирлериниң ужур-дузазы Өөреникчиниң ажыл-чорудулгазының хевирлер болгаш аргалары

 

 

Хыналда ажыл чорудары

 

Демдеглел

               

 

Бердинген кичээл карталарындан аңгыда, өске-даа технологтуг карталарны кичээлдерниң хевирлери, сорулгаларынга дүүштүр тургузуп ап ажылдаары башкыдан хамааржыр.

 [1] Башкының бодап алганы-биле үе кичээл кезээнге демдеглеттинип болур.