Тываның өөредилге черлеринде көскү күрүне ажылдакечызы, чогаалчы С.К. Токаның юбилейинге тураскааткан хемчеглер дугайында медээлер

Ак-Довурактың хоорайның өөредилге эргелелиниӊ база тыва дыл башкыларыныӊ методиктиг каттыжыышкыныныӊ планы-биле бо хүннерде Тываныӊ Улустуӊ чогаалчызы С.К. Токаныӊ төрүттүнгенинден бээр 115 чыл оюнга тураскааткан янзы–бүрү хемчеглер эрткен. Тодаргайлаарга, С. Токаныӊ чогаалдарынга чуруктар, аянныг номчулга мөөрейлери болгаш проектилер камгалалы болган. Ук мөөрейге Ак-Довурак хоорайныӊ школаларындан ниитизи- биле 68 өөреникчи хаара туттунган.

Аянныг номчулга мөөрейинге Ак-Довурактыӊ 4 дугаар школазыныӊ 5-ки клазыныӊ өөреникчизи Ооржак Шалбачы “Араттың сөзү” деп романдан «Шаагай» деп эгеде үзүндүнү кымдан-даа эки номчаан. Жюри кежигүннери болгаш көрүкчүлер Шалбачыныӊ чугаазыныӊ чиге тыва аянныын артисчи талантызының өскелерден онзагайын демдеглээн.

Чурук мөөрейинге эӊ хөй өөреникчилер киришкен. Хоорайныӊ немелде өөредилге черлериниӊ чурулга бөлгүмнеринче барып турар уругларныӊ чуруктары илези-биле ылгалып турган. Ылаӊгыя, дугаары 1 школаныӊ 8-ки классчызы Очур-оол Даринаныӊ чураан чуруу эӊ эки деп үнелеткен.

Проектилер мөөрейинге хөй эвес уруглар киришсе-даа, өске эртемнер–биле холбап тургаш, улуг эвес шинчилел ажылдарын 8-11 класстыӊ өөреникчилери кылган болгаш ажылдарын хөйнүӊ мурнунга камгалаан. Ылаӊгыя, Ак-Довурактыӊ 2 дугаар школазыныӊ 8-ки клазыныӊ өөреникчизи Ооржак Начын С.Токаныӊ «Бөрүлерни аӊнаары» деп чогаалынга даянып, бердинген чогаалды социал- экономика, экология, зоология эртемнери- биле холбап, «бөрүлерни аӊнаары албан бе?» деп айтырыгже кол угланыышкынны кылган.

Тываныӊ байдалынга бөрүлер социал- экономиктиг адырда чидиг айтырыг тургузуп турар, а чамдык Европа чурттарында бөрүнү узуткаанындан экологтуг проблемалар тургустунган деп шынзыткан.

Бүдүн республика  чергелиг хемчеглерден чыда калбайн киржиринден аӊгыда, Ак-Довурак хоорайныӊ тыва дыл болгаш чогаал башкылары уругларга бодун сайзырадыр, бодунуӊ арга-шинээн бедидер, талантызын көргүзер арганы берген. Шупту 23 уруг тиилекчилер дипломун болгаш шанналдыг черлерни алган.

Хоорай чергелиг мөөрейниӊ солун аалчылары хоорайныӊ өөредилге эргелелиниӊ методизи Монгуш С.С-Ч. база Ак-Довурактыӊ Антон Үержаа аттыг библиотеканыӊ  эргелекчизи Ооржак Э.А. болган. Библиотекарь С.К. Тока дугайында чаа үнген номну уругларга таныштырган, чогаалчыныӊ допчу-намдарындан солун чүүлдерни чугаалап берип, чуруктарын көргүскен.

Ак-Довурак хоорайның

тыва дыл башкыларының методиктиг каттыжыышкыны

v