Тываның өөредилге черлеринде көскү күрүне ажылдакечызы, чогаалчы С.К. Токаның юбилейинге тураскааткан хемчеглер дугайында медээлер

Ак-Довурактың хоорайның өөредилге эргелелиниӊ база тыва дыл башкыларыныӊ методиктиг каттыжыышкыныныӊ планы-биле бо хүннерде Тываныӊ Улустуӊ чогаалчызы С.К. Токаныӊ төрүттүнгенинден бээр 115 чыл оюнга тураскааткан янзы–бүрү хемчеглер эрткен. Тодаргайлаарга, С. Токаныӊ чогаалдарынга чуруктар, аянныг номчулга мөөрейлери болгаш проектилер камгалалы болган. Ук (…)

Викторина С.К. Тока

Республиканың тыва дыл болгаш чогаал башкыларынга көскү күрүне ажылдакчызы, чогаалчы С. К. Токаның юбилейинге уткуштур тыва филология лабораториязының кежигүнү А.Х. Херел биле Мѳңгүн-Тайга кожууннуң Мѳген-Бүрен ортумак школазының башкызы Н.Х. Кууларның арга-дуржулгазындан дараазында викторина айтырыгларын методиктиг дуза кылдыр сүмелеп тур бис. Викторина (…)