С.К. Токаның чогаалдарынга номчулга конференциязы

Номчулга конференциязы уругларның чогаалга сонуургалын оттурар болгаш шилип алган чогаалын бодамчалыг, хандыкшылдыг номчуурунга өөредип чаңчыктырар. Номчулга конференциязы тыва литераутарның класстан дашкаар ажылдарның аразында база бир кол чернии элеп турар. Ол өөреникчилениң чогаалга сонуургалын оттурар, бодамчалыг номчуурунга чаңчыктырып өөредир. Конференцияга сайгарган (…)

Чогаалчының чогаадыкчы ажыл-чорудулгазын өөредири. (С.К. Тока)

  Ниити өөредилгениң Күрүнениң Федералдыг стандартының негелдези-биле школа бүрүзү бодунуң ажылын эде тургузуп, чогаадыкчы доозукчуну хевирлээри болур, а ону чедип алырда, өөреникчилерни янзы-бүрү ажылдарга кирииштирип, боттарының школага алган билиин амыдыралга ажыглап билирин чедип алыр. Стандарттың методологтуг үндезини “Тыва Республиканың өөредилге (…)

Методика изучения биографии государственного деятеля, основоположника тувинской литературы, писателя С.К.Токи в образовательных учреждениях Республики Тыва

15 декабря 2016 года исполняется 115 лет со дня рождения Салчака Калбакхорековича Тока (1901-1973), государственного деятеля, писателя, очевидца и участника становления тувинской государственности. С.К. Тока является ярким представителем советской эпохи, одним из основоположников тувинской литературы. Вся его жизнь была нацелена (…)