Писатели-юбиляры

2017 чылдың юбиляр чогаалчылары:

 1. Ермолаев Владимир Петрович – 135 хар.
 2. Пальмбах Александр Адольфович – 120 хар.
 3. Эренчин Василий Лудупович – 105 хар.
 4. Монгуш Эргеп Санчыт-оолович – 95 хар.
 5. Аракчаа Куулар Мунзукович – 95 хар.
 6. Хуурак Алексей Агбаанович – 95 хар.
 7. Сеглеңмей Феликс Шаажаң-Хөөевич (Ондар Сеглеңмей) – 100 хар.
 8. Кюнзегеш Юрий Шойдакович – 90 хар.
 9. Ондар Биче-оол Лопсан-Серенович – 90 хар.
 10. Куулар Доржу Сенгилович – 85 хар.
 11. Сарыкай Дандар-оол Дыртыкович – 85 хар.
 12. Түлүш Кызыл-оол Тадар-оолович – 85 хар.
 13. Куулар Сарыг-оол Тамба-Сүрүңович – 80 хар.
 14. Охемчик Ондар Дукурович – 80 хар.
 15. Бижек Комбу Дойлуевич – 80 хар.
 16. Ооржак Делгер-оол Айдың-Хөевич – 80 хар.
 17. Серен-оол Владимир Седипович – 75 хар.
 18. Чиңмит Өөлет Эртинеевич – 75 хар.
 19. Ирбижей Чечен Бай-Караевич – 75 хар.
 20. Маады Болат Бурунаевич – 75 хар.
 21. Ховалыг Маадыр-оол Бартыштаанович – 70 хар.
 22. Натпий-оол Кара-оол Донгакович – 70 хар.
 23. Дуюнгар Михаил Монгушевич – 65 хар.