Сборник песен “Незабываемая наша школа” Б.М. Кенеша

Вышел в свет сборник песен “Незабываемая наша школа” заслуженного работника культуры Республики Тыва и Российской Федерации, композитора, певца, учителя музыки, ветерана РТ и РФ, мастера спорта по самбо, члена союза журналистов РФ – Батыя Монгушевича Кенеша. Талантливый композитор Б.М. Кенеш, работая в высших и средних учебных заведениях, в школах и детских садах учителем музыки, написал более 200 песен, прославляющих родную землю, мирный труд и любовь. Многие его песни исполняются и любимы народом, а “Вальс выпускников” стал гимном выпускников. Он был одарен уникальным баритоном, песни в его исполнении транслируются и на Тыварадио, и в телеперадаче «Хөгжүмнүг байыр». Певец и композитор ушел из жизни 19 мая 2014 года. Сборник песен для детей “Незабываемая наша школа” композитора Б.М. Кенеша выпустила его семья, завершив начатую им работу. Цена сборника “Незабываемая наша школа” – 150 р., по вопросам приобретения обращайтесь по телефону: 8-913-349-80-96.

сканирование0151

Батый Монгушевич Кенеш — Россия Федерациязының болгаш Тыва Республиканың культуразының алдарлыг ажылдакчызы, композитор-ыраажы, музыка башкызы, РФ-тиң болгаш ТР-ниң спортунуң хоочуну, самбо хүрешке ССРЭ-ниң спорт мастери, РФ-тиң журналистер эвилелиниң кежигүнү.

Б. М. Кенеш бодунуң күш-ажылчы базы­мын 14 харлыында-ла төрээн чери өвүр кожуундан 1958 чылдан эгелээн. Ол бүгү
назынында, 55 чылдар дургузунда, Тываның профэвилелдер организациязынга, республикага спорт, культура-массалыг ажылдарны хөгжүдеринге улуг үлүг-хуузун киириштирип, шупту
кожуун, суурларга чедип, «Хүреш» агитмассалыг бригада-биле бүгү Тывага билдингир турду.

Батый Монгушевич дээди болгаш ортумак-даа өөредилге черлеринге база школа, садиктерге музыка башкылап, хоорайның аңгы-аңгы албан организацияларынга, кожууннарга концерт программалары, ниити ырылар тургузарынга улуг дузаны чедирип чораан.

Ырның чаяакчызы талантылыг композитор бедик утка-шынарлыг төрээн чуртун, тайбың ишти, ынакшылды алгап-йөрээген 200 ажыг ырларны чогааткан. Ооң дыка хөй ырлары «Чүге черле харыы читти», «Тыва кыска», «Алимаа», «Оңмас чечээм», «Березка», «Дайынчы салгалдың ыры» дээш оон-даа өскелери салгалдан салгал дамчып чоннуң уттундурбас ынак
ырлары болу берген. А ооң «Доозукчулар ырызы» («Вальс выпускников») Тываның доозукчуларының он-он чылдарда
езулуг ыдык ыры болу берген.

Б.М. Кенеш бичиизинден-не тываларда ховар катаптаттынмас онзагай баритон үннүг ыраажы бооп чаяаттынган.

Батый Монгушевичиниң чогааткан болгаш ырлап күүсеткен ырларын Тыварадио, телевидениениң «Хөгжүмнүг байыр» дамчыдылгаларындан үргүлчү дыңнап турар бис.

Композитор-ыраажы Б.М. Кенеш уругларга таарыштыр чогааткан ырларының чыындызын белеткеп тургаш, парладып четтикпейн барган. Ол 2014 чылдың май 19-та айыылга таварышкаш, чок болган.

Авторнуң «Уттундурбас школавыс» деп ырылар чыындызын өг-бүлези парладып үндүрген.

Ырылар чыындызының өртээ – 150 р., айтырыглар-биле бо телефонче 8-913-349-80-96 долгап болур.