Лидия Ооржак “Тывам оглу”

Ырак сыннар ажыр хараар – ындын бодаар,
Ыдык чуртун, ынак кызын хайыралаар,
Эзир куш дег, хостуг, чоргаар – түрлүг көстүр.
Экер-эрес, соруу бедик мээң эжим – Тывам оглу.

Чыраа-Доруун эзертээнде, чылгы бөлер,
Сыгыр октуун чүктепкенде, одар эргиир,
Хамнаарак дег, хаяа уткуп девип үнер,
Кайгал, орлан, шалып-кежээ мээң эжим – Тывам оглу.

Хөрүк-биле хүрешкенде – усчу-шевер,
Хөрээ-биле хөөрешкенде – хөңнү уян.
Хөөмей, сыгыт каргыраазын катай салыр
Хөглүг-баштак, эрге-чассыг мээң эжим –Тывам оглу.