Фотофильмы «Ашак, кадай болгаш Алдын-Кушкаш», «Ыылааш-Сээк»

Хүндүлүг башкылар!

Национал школа хөгжүдер Институттуң этнопедагогиктиг шинчилелдер лабораториязы тыва улустуң «Ашак, кадай болгаш Алдын-Кушкаш», К. Чуковскийниң «Ыылааш-Сээк» деп тоолдарын бичии уругларга тыва дылга чогаадып кылган чуруктарлыг уран-чечен фотофильмнерин силерниң кичээнгейиңерге бараалгадып тур. Бо көргүзүглер уругларның мөзү-бүдүжүн хевирлээринге, боданырынга, арыг тыва шын чугаага, эки баък чүвени ылгаарынга дээш оон-даа үнелиг чүүлдерни сайзырадырынга дузалыг; көрген-дыңнаан чүүлдер уругларның угаан-медерелинге дээштиг болуп, билиглерни мөөңү-биле хүлээп алырынга, түңнелдер үндүреринге, амыдыралга ажыглаарынга чедирер. «Тоол болгаш өпей ыры дыңнап өспээн уругдан өөделиг кижи үнмес» деп чончу чугаа бар. Ынчангаш өг-бүле бүрүзүнге тоол ораны турарын чедип алыылыңар.

Тоолдарны Национал школа хөгжүдер Институттан баш удур чагыдып алгаш, садып ап болур силер (Машзавод, 427 дугаар өрээл, 4 дугаар каът, тел: 6-26-32). 1 дисктиң өртээ 99 акша.

Бо арынның адаанда тоолдарның аттарынче базыпкаш үзүндүлерин көрүп болур силер.

 ашак кадай   ыылааш сээк

Дорогие друзья!

Представляем вашему вниманию электронные фотофильмы тувинской народной сказки «Старик, старуха и Золотая Птица» («Ашак, кадай болгаш Алдын-Кушкаш») и «Муха-Цокотуха» К. Чуковского («Ыылааш-Сээк») для детей на тувинском языке, подготовленные лабораторией этнопедагогических исследований Института развития национальной школы. Данные фотофильмы помогают в духовно-нравственном формировании и развития личности, положительных качеств характера и психических процессов для детей. Сказки являются одним из эффективных способов развития речи и мышления у детей, расширяют словарный запас.

Полную версию электронных сказок можете приобрести в каб. 427, Института развития национальной школы в здании Машзавода по предварительной заявке по тел: 6-26-32. Цена 1 диска – 99 р.

Пройдя по ссылкам вы можете посмотреть отрывки фотофильмов:

“Ыылааш сээк”

“Ашак, кадай болгаш алдын кушкаш”