Шагаа йөрээли

Кыштың адак айы төнүп,

Кыржаң сооктар шуужа берди,

Чымчак дүктүг Хойнуң чылы

Чындыңайнып эртип чыдыр.

Оран-таңды ээлериниң

Оруун моондак боогдавазын!

Буян, кежиин өктередир

Бурган башкы айызап келзин!

Алдын хүнүм хөөреп орда,

Аъш-чем өргүп йөрээл салыйн:

От олуттуг Мечи чылы

Оожум, тайбың моорлап келди!

Алдын Хүнүм, Таңдым ээзи,

Авыралдыг Башкыларым

Агым-көгүм тудуп тур мен,

Алгап, йөрээп, чалбарыдым:

Улу чылы топтуг эртсин!

Үүле бүдүп, чогуп турзун!

Амытан чон амыр-тайбың,

Аъш-чеми элбек болзун!

Ханаа-думаа чайлап турзун!

Халап-айыыл чайлап турзун!

Чамбы-дипке тайбың доктаап,

Шагның байы делгерезин!

Шевер-уран тыва чонга

Чедиишкиннер доктаап турзун!

Аал, кодан бүрүзүнге

Аас-кежик чаларазын!

Курай! Курай! Курай!

 Лидия Ооржак