Ажыктыг солун ужуражылга

Саха (Якутия) Республиканың С.А.Новгородов аттыг «Бичик” Национал  ном үндүрер чериниң директору, РС(Я)-ның Парлалганың тергиини, РС(Я)-ның улус ажыл-агыйының Алдарлыг ажылдакчызы Август Васиьевич Егоров болгаш С.А.Новгородов аттыг «Бичик” Национал  ном үндүрер чериниң кол редактору, РС(Я)-ның Парлалганың тергиини, РС(Я)-ның Даргазының чанында дылдар талазы-биле Чөвүлелдиң кежигүнү Валерий Николаевич Луковцев оларның делегациязы Тывага 2016 чылдың январь 23-тен 25-ке чедир ажылчын сургакчылаашкынын эрттирген. ТР НШХИ-нуң директору А.С.Шаалының чалааны-биле аалчыларны ак кадак-биле уткуп алган соонда, солун, өөредиглиг, ажыктыг чугаага институттуң бүгү лабораторияларының кежигүннери  киржип, Саха (Якутия) Республиканың өөредилге адырында Федералдыг өөредилгениң күрүне стандартызынга дүүштүр национал школаларга төрээн дылын, чогаалын өөредириниң талазы-биле чаа номнарының бижимел болгаш электорннуг хевирлерин ажылдап, үндүрүп турарының талазы-биле ажылының арга-дуржулгазын дыңнааннар. А. В. Егоров уругларга бичиизинден эгелеп төрээн дылын хумагалап өөретпес болзувусса, келир үениң салгалының мурнунга улуг бурууну кылганывыс ол деп чугаазын эгелээш, эң тодаргай, билдингири-биле эге школаның 2-ги клазынга үндүрген номунуң электроннуг вариантызын дыңнакчыларга таныштырган. Хүндүлүг аалчы В. Н. Луковцев бодунуң чугаазынга төрээн дылды чидирбезиниң айтырыын шиитпирлээриниң чугузазын айыткаш, кымнар-биле, канчаар, кандыг деңнелге чедир ажылдаарын сүмелээн. Бодунуң национал бот-тускайлаң онзагайын: дылын, ёзу-чаңчылдарын, төөгүзүн илередир ажылдарны ыяк планнааш, өске регионнар-биле демнежип ажылдаарын, херек болза, керээ-дугуржулга ёзугаар дуза кадарының айтырыгларын база чугаалаан. Саха (Якутия) Республиканың С.А.Новгородов аттыг «Бичик” Национал  ном үндүрер чериниң ажылдап үндүрген продукциязы: бичии уругларга таарыштыр кылдынган чараш, өңнүг каасталгалыг янзы-бүрү номнарнының база ТР -ның НШХИ-туң номнарыңың делгелгезин чыылганнар сонуургаан. Ужуражылгага  ТР-ның Өөредилгезиниң сайыды Т.О.Санчаа киржип, кады ажылдажылганың айтырыгларын моон соңгаар чугаалажы бээрин дыңнаткаш, Саха (Якутия) Республиканың Өөредилгезиниң сайыдынга байырын чедирип, келген аалчыларга өөрүп четтиргенин илереткен. ТР-ның НШХИ-туң директору А.С.Шаалы аалчыларны үдеп тура, орук-суур эки чедерин күзээш, ужуражылгалар моон-даа соңгаар быжыг болурун, кады ажылдаарынга беленин дыңнаткан.

SAM_0064 SAM_0061 S2000282 SAM_0005 SAM_0010 SAM_0011 SAM_0019 SAM_0023 SAM_0028 SAM_0038 S2000298