Шагааның сүзүктери

Шагаа  —  чаа  чыл  байырлалы.  Шагаа  дээрге  «шаг»  (үе) болгаш  «аа»  (аа  сүт)  деп  ийи  сөстен  тургустунган  үндезин  тыва
сөс  болур.  Шагаа  дүшкен  үеден  эгелеп  Ие  Чер  частып,  бодунуң чулуун (аа сүдүн) оран-делегейге, дириг амытаннарга, кижилерге
харам чокка эдип берип эгелээни ол. Ынчангаш Шагаа айы «ак» (эки) деп билиишкин-биле холбаглыг бооп, кижилерни Дээр Ада
биле  Ие  Черниң ачызында,  чаа  шагның  дүшкени-биле  бот-боттарынга, бойдуска,  күш-ажылга,  даштыкы  хүрээлелдиң
херекселдеринге,  культурага  болгаш  ниитилелге  ак  сеткилдиг, арын-нүүрлүг хамаарылгалыг болурун алгап-йөрээген сүзүктүг үе
болур. Чаа  үениң дүжүп кээрин чаш төлдүң чаларап бодарааны-биле дөмей кылдыр көрүп турары  дыка үнелиг чүүл болур. Сүзүк
дээрге  бүгүле  эки  чүүлдер  сиңген  чаңчылдар,  билиглер, угаадыглар  болгаш  кижиниң  ак  сагыжы-дыр.  А  «сүзүктээр»
дээрге ук чүүлдерни чаш болгаш чалыы салгалдың кижилериниң угаан-бодалынга, аажы-чаңынга бириктирерин ынча дээр.
Эргим ха-дуңма!
Шагаа  дээрге  чаш  болгаш  чалыы  ажы-хөлүвүстүң  мөзү-бүдүжүн  хевирлээринге, күш-ажылды  үнелеп  билиринге,  бойдус
хоойлуларын  сагыырынга,  бодунга  болгаш  өске  кижилерге хумагалыг,  ынакшылдыг  болурунга,  ол  ышкаш  чаа  билиглерже
болгаш сайзыраңгай чүүлдерже чүткүлдүг болурун сеткээн эң кол сүзүктүг  байырлалывыс-дыр.  Бо  дээрге  өгбелеривистиң  салгал
байлаа-дыр.  Ону  хумагалаары,  сайзырадыры,  ооң  чиңгин  утка-шынары болгаш  ужурлары-биле  ажы-төлүвүстү  сүзүктээри  —
бистиң  ыдыктыг  харыысалгавыс  болгаш  хүлээлгевис  дээрзин кажан-даа утпаалыңар.

Шагааның сүзүктери

Шагаанын ыдыктары