Итоги конкурса “Мой лучший урок”

Выписка

из протокола заседания республиканской  конкурсной комиссии

I республиканского заочного конкурса методических разработок среди учителей тувинской литературы уроков  “Мой лучший урок тувинской литературы”.

   от « 22»  апреля  2014г.

Присутствовали – члены конкурсной комиссии в составе 5 человек:

Председатель комиссии:

Ооржак Б.Ч. – зав.лаборатории тувинской филологии, к.ф.н.

Секретарь:

Нара-Мандып А.А. – лаборант-исследователь лаборатории тувинской филологии.

Члены жюри:

Херел А.Х.-с.н.с. лаб.тув.филологии.

Кужугет М.А. – с.н.с. лаб.тув.филологии.

Ооржак Л.Х.- с.н.с. лаб.тув.филологии.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1.Об утверждении итогов I республиканского заочного конкурса методических разработок среди учителей тувинской литературы уроков  “Мой лучший урок тувинской литературы”

ПОСТАНОВИЛИ:

1. Утвердить итоговые результаты по критериям методических разработок,  определить победителей, лауреатов и номинантов конкурса:

Iместо

Тюлюш Чодураа Минчей-ооловна –  учитель родного языка и литературы, МБОУ СОШ № 14 г.Кызыла.

 Сады Урана Николаевна – учитель родного языка и литературы, МБОУ Кызыл-Чыраанская  СОШ муниципального района “Тес-Хемский кожуун РТ”.

IIместо

Монгуш Анай-Хаак Владимировна – учитель родного языка и литературы, МБОУ  Уюкская СОШ имени Василия Яна.

Саая Саида Сарыг-ооловна – учитель родного языка и литературы, МАОУ №15 лицей г.Кызыла им. «Героя Советского Союза Н.Н.Макаренко».

IIIместо

Оорҗак Лариса Александровна –  учитель родного языка и литературы, МБОУ Аржаанская  СОШ Пий-Хемского кожууна РТ.

Лауреаты конкурса:

Куулар Наталья Хойлак-ооловна – учитель родного языка и литературы, МБОУ СОШ Моген-Бурен Монгун-Тайгинского кожууна.

Майынды Абила Алескандровна – учитель родного языка и литературы, МБОУ СОШ №11 г. Кызыла.

Монгуш Лидия Дамдыновна –  учитель родного языка и литературы, МБОУ Хор-Тайгинская СОШ Сут-Хольского кожууна.

Ооржак Сайзана Октябрьевна-учитель родного языка и литературы, МБОУ СОШ №4 г.Ак-Довурак.

Номинации

 1. Ензак Долаана Делеш-ооловна -учитель родного языка и литературы, МБОУ СОШ № 1, г.Ак-Довуракза Лучшее дидактическое оформление конспекта урока”.
 2. Сарыглар Тамара Оорҗаковнаучитель родного языка и литературы, МБОУ СОШ с. Бижиктиг-Хая Барыын-Хемчикского кожууна РТ за Лучшее содержание учебного материала к уроку”.
 3. Саая Саида Сарыг-ооловна –  учитель родного языка и литературы, МАОУ  №15 лицея им. «Героя Советского Союза Н.Н.Макаренко» за “Лучший инновационный урок”
 4. Монгуш Салбак Алексеевнаучитель родного языка и литературы, МБОУ СОШ  № 12 г. Кызыла им. Воинов-интернационалистов за Лучшее эстетическое оформление урока

Председатель конкурсной комиссии: 

Заведующая лаборатории филологии Института развития национальной школы

Б.Ч.Ооржак.

Секретарь комиссии:

Лаборант-исследователь лаборатории тувинской филологии

А.А. Нара-Мандып.

Члены жюри:

С.н.с. лаб.тув.филологии                                       Херел А.Х.

С.н.с. лаб.тув.филологии                                       Кужугет М.А.

С.н.с. лаб.тув.филологии                                       Ооржак Л.Х.

 

“Мээң дээре дээн тыва чогаал кичээлим” I-ги республика чергелиг бот-киржилгелиг мөөрейниң түңнелдери

“Мээң дээре дээн тыва чогаал кичээлим” деп аттыг төрээн чогаал башкылаашкынынга методиктиг сайгарылгалыг ажылдарның I-ги республика чергелиг бот-киржилгелиг мөөрейге 23 тыва дыл болгаш төрээн чогаал башкылары киришкеннер.

Чаа үениң, ФКӨС-туң негелдезинге дүүштүр кылдынган кичээл планнарын, кичээлдерниң технологтуг карталарын, презентациялары, кичээлдерниң сайгарылгалары-биле катай башкылар дужааган. Ынчалза-даа чамдык ажылдар мөөрейниң негелдезинге дүүшпес болган: кичээлдиң планын бижээн, а ооң сайгарылгазы чок азы презентация кылбаан дээн чижектиг ажылдар. Мөөрейниң түңнелин үндүрген комиссия ажылын капсырылга кылдыр киирип каан.

Тиилекчи башкыларның чөпшээрели-биле оларның кичээл планнарын, презентациялары-биле сайтче киирдивис.

Мөөрей киирген ажылдарда башкыларның эскербейн эрттирип турары чазыгларын илередиксээн ийик бис.

 1. Презентацияда кичээлдиң сорулгазын шын эвес бижип турар.(чогаадыкчы чоруувусту сайзырадыр бис).
 2. Чедимче чок тургустунган айтырыглар бар.
 3. Хөйнүң санында хамаарылга кожумактарын (– ывыс) хөй ажыглап турар.
 4. Онаалгаларга тайылбыр кылыры чугула. Чижээ: “Үзүндүден деңнелгелерни ушта бижиир” дээн дижик, ушта бижип алгаш, оон чүнү кылырыл? “Деңнелгелерниң овур-хевир (тема, идея) илередиринге ужур-дузазын тайылбырлаңар” деп немеп каар болза, айтырыг төнчү сорулгалыг апаар хире.
 5. Башкыларның частырыглары хөй болган (мындыг чүүл шуут турбас ужурлуг!).
 6. Кичээл сайгарылгазын кылып тура, ында эки чүүлдер-биле чергелештир кандыг ажылды чугулалап, немеп, казып болурунуң дугайында; ол үзүндүнү (чурукту, тайылбырны …) алганының чылдагаанын (сорулгазын) алганын чугаалаары база чугула болур. Чүге дээрге мөөрей бот-киржилгелиг болганда, комиссия кичээл сайгарылгазынче улуг кичээнгейни салыр.
 7. Шүлүктерниң сайгарылгазын кылып тура, сөзүглел, сөс-биле ажылды колдадыр. Дылдың уран аргаларын чүгле тыптырып каары-биле кызыгаарланмаза эки.Ол дугайында (4-кү) үстүнде каксы тайылбырны берген.
 8. Эки маадырлар дугайында чугаалап тургаш, бүгүдеге билдингир чаңгыс чер-чурттугларывыска даянырындан аңгыда, чаңгыс суурда (кудумчу ажылдыр дижик) таныыр кижилер дугайында чугааны кылыры база ажыктыг.
 9. ФКӨС-түң негелдези-биле уругларның бот-тускайлаң ажылдаары колдаар (сорулга, … түңнел үндүрери). А чамдык ажылдарда башкы айтырыг дузазы-биле уругларны ажылдатпышаан хевээр турары илереп турар.

Мөөрейниң ажылдарын чыып, эде-хере ажылдап кылгаш, чаа өөредилге чылының эгезинде “Методиктиг сүме” хевирлиг ном үндүрерин планнап турар. Башкыларның бодалдарын, санал-оналын манап тур бис.

Бирги эрткен мөөрейге киришкен башкыларга байыр чедирбишаан, чогаадыкчы ажыл-ишти, солун, дилээшкинниг ажылдаарыңарны, кадыкшылыңар камнап чорууруңарны, өг-бүлеңерге чедиишкиннерни күзеп тур бис!

Тиилекчи башкыларга улуг байырны чедирдивис.

Лидия Ооржак.